Política Integrada

La Direcció de GRUPO CACAOLAT reconeix la seguretat i la salut de les persones, la qualitat i la seguretat alimentària de tots els nostres productes, la protecció del medi ambient de les nostres activitats i la responsabilitat social i corporativa com a pilars fonamentals en la seva política de gestió empresarial.

Per això, adquireix el compromisos següents:

  • 1Solucionar les necessitats dels clients amb capacitat i agilitat oferint productes i serveis excel·lents, amb innovacions en el desenvolupament i la fabricació. Millorar la satisfacció de les necessitats del client i l’adaptació al consumidor mitjançant una comunicació rigorosa i puntual.
  • 2Potenciar una cultura sòlida de la seguretat alimentària i la qualitat que ens impulsi a la millora continua de totes les àrees. Amb l’objectiu de millorar en productivitat, competitivitat i rendibilitat.
  • 3Considerar l’atenció al client d’una manera personalitzada sense oblidar l’assessorament tècnic per a la resolució de possibles reclamacions. Les opinions dels nostres clients ens ajuden a millorar i innovar i són font del nostre progrés. Volem aconseguir la satisfacció plena del client mitjançant el compliment estricte dels requeriments contractats i arribar al consumidor final valorant la tendència del mercat i la satisfacció de les expectatives dipositades en nosaltres.
  • 4Assegurar la participació de tota l’organització en la consecució de la seguretat i la salut, la qualitat i la seguretat alimentària i reducció de l’impacte ambiental. Atorgar importància a la formació i a l’autocontrol i establir programes de millora contínua per assegurar la competitivitat a llarg termini.
  • 5Fomentar el «defecte zero» i la feina ben feta com a base per assolir la qualitat total, reduir la generació de residus potencials i obtenir el nivell d’excel·lència desitjat en tots els nostres productes i processos.
  • 6Establir vincles amb els nostres proveïdors per aconseguir el mateix grau de qualitat i protecció del medi ambient que regeix dins de GRUPO CACAOLAT, ja que són font de riquesa i coneixement d’aquests compromisos. I en relació amb la seguretat i la salut, coordinar activitats empresarials dintre de les instal·lacions de GRUPO CACAOLAT.
  • 7 Respectar la legalitat i l’autenticitat i responsabilitzar-nos del control del frau alimentari. Assegurar un etiquetat correcte dels productes, així com un control de defensa alimentària per combatre qualsevol risc de sabotatge a les instal·lacions i l’adulteració dels productes.
  • 8 Assegurar que tot el personal de GRUPO CACAOLAT està familiaritzat amb els objectius i la política d’empresa mitjançant la formació a tots els nivells. Assumir les responsabilitats en el punt de treball assignat i implantar mecanismes per supervisar l’eficàcia del seu desenvolupament.
  • 9 Garantir que es revisa el grau d’execució dels objectius fixats per la companyia de forma periòdica.
  • 10 Protegir el medi ambient i fomentar la sostenibilitat, incloent la prevenció de la contaminació a les nostres activitats i en altres en què puguem influir, preservant els recursos naturals per a generacions futures.

Com a compromís final, la Direcció de GRUPO CACAOLAT revisarà i analitzarà tots els plans de cadascun dels sistemes de gestió, establint accions en relació a riscos i oportunitats de millora, en compliment de la seguretat i la salut, la qualitat i la seguretat alimentàries, la gestió ambiental i la responsabilitat social i corporativa.

12/12/2023

Compromís de Qualitat